Bijlage: Diplomalijst gastouders

Diploma’s op mbo-2 niveau:
a) Helpende breed 2
b) Helpende sociaal agogisch werk 2 c) Helpende welzijn 2
d) Helpende Zorg en Welzijn 2
e) Verzorgingsassistent(e)

Diploma’s op mbo-3 of -4 niveau (ook MDGO / MHNO / MSPO / Leerlingwezen):
f) A verpleegkundige
g) Activiteitenbegeleider (AB)
h) Activiteitenbegeleiding (AB)
i) Agogisch Werk (AW)
j) akte hoofdleidster kleuteronderwijs
k) akte Kleuterleidster A
l) akte Kleuterleidster B
m) Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs n) Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
o) Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
p) Arbeidstherapie (AT)
q) A-Verpleegkundige
r) A-verpleger
s) B Verpleegkundige
t) B-Verpleegkundige
u) B-verpleger
v) Cultureel werk (CW)
w) Diploma A (ziekenverpleging)
x) Diploma B (ziekenverpleging)
y) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
z) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
aa) Inrichtingswerk (IW)
bb) Kinderbescherming A
cc) Kinderbescherming B
dd) Kinderverzorging en Opvoeding
ee) Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
ff) Kinderverzorgster (KV)
gg) Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending hh) Kultureel werk (KW)
ii) Leidster kindercentra (niet van OVDB)
jj) Leidster Kindercentra van de OVDB
kk) Onderwijsassistent
ll) Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs) mm) Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
nn) Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
oo) Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
pp) Pedagogisch Werker niveau 3 qq) Pedagogisch Werker niveau 4 rr) Residentieel Werk (RW)
ss) Sociaal Agogisch 2
tt) Sociaal Agogisch II
uu) Sociaal Cultureel Werk
vv) Sociaal Dienstverlener (SD)
ww) Sociaal Pedagogisch Werker
xx) Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
yy) Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
zz) Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
aaa) Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
bbb) Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
ccc) Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
ddd) Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
eee) Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
fff) SPW lang
ggg) Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB)
hhh) Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven iii) Verpleegkunde
jjj) Verpleegkunde A
kkk) Verpleegkunde B
lll) Verpleegkunde Z
mmm) Verpleegkundige
nnn) Verplegende (VP)
ooo) Verpleging (VP)
ppp) Verpleging A
qqq) Verpleging B
rrr) Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
sss) Verzorgende beroepen (VZ)
ttt) Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
uuu) Verzorging (VZ)
vvv) Z Verpleegkundige
www) Z-Verpleegkundige
xxx) Zwakzinnigenzorg
Diploma’s op hbo niveau:
a) Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
b) Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
c) Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
d) Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
e) Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
f) Akte van bekwaamheid N XI
g) Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening h) Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
i) Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
j) Bachelor of Nursing
k) Creatieve therapie (waaronder Mikojel)
l) Cultureel Werk (CW)
m) Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
n) docent Dans
o) docent Drama
p) Docerend musicus
q) Educatieve therapie (Mikojel)
r) Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
s) Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leiders op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
t) Hoofdonderwijzer
u) Inrichtingswerk (IW)
v) Jeugdwelzijnswerk
w) Kinderverzorging en kinderopvoeding
x) Kinderverzorging en opvoeding
y) Kreatief Educatief Werk
z) Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnenkunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
aa) Kunstzinnige therapie
bb) Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
cc) Leraar lichamelijke oefening (ALO)
dd) Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
ee) Lerarenopleiding Omgangskunde
ff) Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
gg) Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde
hh) Maatschappelijk Werk (MW)
ii) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
jj) NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
kk) Pedagogiek (HBO-bachelor)
ll) Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
mm) Pedagogische Academie
nn) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
oo) Sport en Bewegen
pp) Verpleegkunde