Informatie

OudercommissieKlachtenPedagogisch beleidInspectierapportAlgemene voorwaarden

Als ouder heeft u natuurlijk uw eigen ideeën over een juiste opvoeding. Datzelfde geldt ook voor de opvang. Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en adviseren over de gastouderopvang. Daarom is er bij Bandita volop ruimte voor ouderinspraak en overleg.

Oudercommissie
Geïnteresseerde vraagouders kunnen zich opgeven om lid te worden van de oudercommissie. Deze commissie kan advies uit brengen over elk voorgenomen besluit m.b.t:

 • financieel beleid van de oudercommissie
 • pedagogisch beleid
 • kwaliteit van de dienstverlening/klachten
 • samenstelling van de oudercommissie
 • organiseren van bijzondere activiteiten

Samenstelling
Het bestuur van de oudercommissie bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 ouders, waaronder:

 • een voorzitter
 • een secretaris
 • een penningmeester

Zodra een commissielid wil aftreden, wordt dit aan de ouders bekendgemaakt. Iedere ouder kan zich aanmelden. Bandita benoemt de nieuwe leden, na akkoord van de zittende oudercommissie.

Waar diensten worden verricht, gaat wel eens iets fout. Dat geldt ook voor de opvang van de gastouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau Bandita. En het geldt voor de diensten van Bandita zelf. Wij hebben een klachtenregeling opgesteld die bedoeld is om klachten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid op te lossen.
Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en klachten over de gastouder of over het gastouderbureau terecht bij de directie van Gastouderbureau Bandita. Gastouderbureau Bandita is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Kijk voor meer informatie op hun website.

Ieder kind is uniek, en moet zich in eigen tempo en daarbij behorende karakter kunnen en mogen ontwikkelen. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter te allen tijde eindverantwoordelijk. Gastouderbureau Bandita draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders.
Wanneer u het totale pedagogisch beleidsplan wilt lezen, klik dan op het pedagogisch beleidsplan versie 1 november 2021

Aanvullend op het pedagogisch beleidsplan werken wij met een pedagogisch werkplan voor gastouders. Hierin beschrijft de gastouder haar visie en haar manier van werken. Op deze manier wordt de gastouder gestimuleerd om bewust bezig te zijn met haar handelen. Het plan wordt gebruikt als leidraad bij de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de gastouders.

De rijksoverheid stelt aan gastouderbureaus kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, aantal op te vangen kinderen, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, kwaliteit gastouders en opvangwoning, kwaliteit gastouderbureau en klachten. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.
Wanneer u de inspectierapporten van Bandita wilt lezen, klik dan hier. Voor de inspectierapporten van de gastouders klik hier.

De opvang

 1. De kinderen worden opgevangen en verzorgd in het huis van de gastouder. Ook bestaat de keuze voor een gastouder aan huis bij de vraagouder.
 2. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvangen in zijn/haar huis (inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar) of bij een vraagouder thuis.
 3. Het huis waarin de verzorging en begeleiding van de kinderen plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen.
 4. De ruimte waar de kinderen verblijven, óók de buitenruimten, voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid.
 5. Uitgezonderd noodgevallen laat de gastouder zonder instemming van de vraagouder de zorg voor de haar toevertrouwde kinderen niet over aan anderen, óók niet aan huisgenoten.
 6. De gastouder en vraagouder houden rekening met elkaars specifieke wensen ten aanzien van de opvoeding.
 7. De gastouder gebruikt geen lichamelijke straffen.
 8. De gastouder dient in het bezit te zijn van gegevens van het kind, zoals telefoonnummers van de ouder(s), huisarts en eventueel medische gegevens, die van belang zijn voor de opvang van het kind. Deze gegevens worden opgenomen in de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder.
 9. De gastouder zal de kinderen niet alleen laten met huisdieren, die niet opgesloten zitten in een hok.
 10. Veranderingen in opvanguren of persoonlijke omstandigheden die relevant zijn voor de bemiddeling, begeleiding en opvang dienen zo snel mogelijk door gast- en vraagouder aan het Gastouderbureau doorgegeven te worden.

Vraagouder/gastouder

 1. Zowel vraag- als gastouder respecteren de privacy van elkaar en behandelen informatie vertrouwelijk, ook als de koppeling is beëindigd.
 2. De gast- en vraagouder voeren regelmatig overleg met elkaar over de opvang en verzorging van de kinderen.
 3. De gast- en vraagouder maken tijd vrij voor evaluatiegesprekken indien een van de genoemde partijen of het bureau dit nodig acht.
 4. Een gastouder stelt zich, in principe, voor minimaal een jaar beschikbaar.
 5. Indien de gastouder niet in het bezit is van materiële voorzieningen die nodig zijn voor de opvang, zoals een bedje, kinderwagen, e.d., kan de vraagouders verzocht worden deze te leveren.
 6. De gastouder kan de kinderen per auto vervoeren, als de vraagouder daarvoor toestemming heeft verleend. Bij vervoer per auto dient de gastouder te beschikken over een inzittendenverzekering en wordt voor een autostoeltje/gordels gezorgd. Ook dient er een vervoersverklaring ondertekend te worden door de vraagouder (deze verklaring is opgenomen in de overeenkomst tussen vraagouder en gastouder).
 7. De gastouder werkt actief mee met het veiligheidsmanagement en het gezondheidsmanagement.
 8. De vraag- en gastouder dienen een WA-verzekering voor particulieren afgesloten te hebben.
 9. Door het tekenen van de overeenkomst van opdracht verplichten gast- en vraagouder zich, na de proeftijd van 1 kalendermaand, 1 kalendermaand opzegtermijn in acht te nemen. Alle overeenkomsten eindigen op de laatste dag van de maand.
 10. Gast- en vraagouders laten elkaar de vrijheid meer soortgelijke overeenkomsten af te sluiten.
 11. De vraagouder wordt geadviseerd reservekleding (ook voor oudere kinderen) en extra luiers, babyvoeding, etc. bij de gastouder neer te leggen of te vergoeden.

Het gastouderbureau

 1. Bandita bemiddelt alleen wanneer de vraag naar en het aanbod voor de opvang voldoet aan het minimum van 5 uren per week.
 2. Indien een koppeling eindigt of dreigt te eindigen als gevolg van een conflict tussen vraag- en gastouder vinden beide partijen, in aanwezigheid van het gastouderbureau, zich bereid tot een gesprek.
 3. De gastouder dient te beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG). Indien de gastouder ook huisgenoten van 18 jaar en ouder heeft, verplicht deze zich dit te melden aan het gastouderbureau. Er zal dan tevens een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor deze huisgenoten dienen te worden overlegd aan Bandita
 4. Alle betrokkenen kunnen een beroep doen op Bandita om zaken betreffende kinderopvang aan de orde te stellen.
 5. Bij onverwachte omstandigheden zoals ziekte van de gastouder kan in overleg met Bandita worden gezocht naar een reservegastouder.
 6. Tussen het Bandita en de gastouder is er geen sprake van een arbeidsrelatie. Er is slechts sprake van een bemiddelingsrelatie. Bandita aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of verband houdende met de opvang.
 7. Bandita behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval worden alle belanghebbenden hierover geïnformeerd.
 8. Er wordt door Bandita minimaal 2 keer per jaar een huisbezoek bij de gastouder gedaan. Gastouderbureau’s moeten jaarlijks minimaal 16 uur besteden aan het begeleiden en ondersteunen van de gastouder.
 9. Er wordt één keer per jaar een risico-inventarisatie gedaan van de woning en gezondheid en veiligheid op de opvanglocatie door Bandita.
 10. Bandita voert jaarlijks een functioneringsgesprek/ evaluatiegesprek met de gastouder.
 11. Bandita voert jaarlijks een evaluatiegesprek met de vraagouder

Aansprakelijkheid

 1. De vraagouder kan de gastouder niet aansprakelijk stellen voor beschadiging en/of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven zijn naar de opvanglocatie.
 2. De vraag- en gastouder verplichten elkaar een particuliere WA-verzekering afgesloten te hebben. Bandita kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke vorm van schade dan ook die door de kinderen onderling of naar anderen toe wordt veroorzaakt. De eerste aanspraak dient altijd gemaakt te worden op de WA-verzekering van de vraagouder.
 3. Volgens de Wet Kinderopvang 2010 moeten gastouders per 1 september 2010 voldoen aan de nieuwe deskundigheids- en kwaliteitseisen. De gastouder verklaart zich volledig in te zetten om aan deze eisen te blijven voldoen. Bandita zet zich hierbij in om de gastouder zo goed mogelijk bij het proces te begeleiden. Bandita is in dezen afhankelijk van de prestaties van derden, zoals de gastouder, de examinatoren en de GGD. Om deze reden kan Bandita niet aansprakelijk gesteld worden voor het terugbetalen van gastouderopvangkosten en bemiddelingskosten aan de vraagouder. Bandita heeft hierop slechts een beperkte invloed en is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.

Opvangtijden

 1. Als opvangtijd geldt de tijd die in de overeenkomst van opdracht tussen gastouder en ouder is afgesproken. Haal- en brengtijden (bv. school, peuterspeelzaal enz.) behoren tot de opvangtijd. Indien de vraagouder het kind later brengt of eerder ophaalt, gelden de contractueel afgesproken tijden als begin- of eindtijd. Ouder en gastouder kunnen in onderling overleg hierover een andere regeling afspreken.
 2. Indien het kind langer dan de afgesproken uren bij de gastouder is, wordt het aantal daadwerkelijk opgevangen uren naar boven afgerond op kwartieren, tenzij anders overeengekomen met de gastouder.
 3. De gastouder voert maandelijks de daadwerkelijk opgevangen uren in, in het urenregistratiesysteem. De vraagouder heeft door in te loggen in hetzelfde systeem inzage in de uren.
 4. De minimumbetaling aan de gastouder is gebaseerd op een gemiddelde opvang van 5 uur per week, tenzij in het koppelingsgesprek anders afgesproken is.
 5. Indien mogelijk geven gast- en vraagouder hun vakantieperioden tijdig aan elkaar door.

Vakanties

 1. Wanneer opvang op een bepaald tijdstip/in een bepaalde periode door de gastouder niet gewenst is, zal de gastouder dit zo ruim mogelijk van te voren dienen te melden. In dit geval vindt er geen doorbetaling plaats, tenzij anders afgesproken en opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.
 2. Wanneer opvang op een bepaald tijdstip/in een bepaalde periode door de vraagouder niet gewenst is, dient de vraagouder de gastouder 100% door te betalen tenzij anders afgesproken en opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.
 3. Als er sprake is van algemeen erkende feestdagen is het bovenstaande niet van toepassing en hoeft er niet formeel afgemeld te worden, de vraagouder dient de gastouder op deze dagen door te betalen, tenzij anders afgesproken en opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder

Ziekte

 1. Als de gastouder wegens ziekte niet in staat is de verplichting na te komen, zal de vraagouder zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk om 8.00 uur op de dag waarop de opvang dient plaats te vinden op de hoogte te worden gebracht. Vraagouder kan via Bandita trachten een vervangende gastouder te regelen.
 2. Bij ziekte van de gastouder wordt er niet doorbetaald tenzij anders afgesproken en opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.
 3. Indien het kind/de kinderen ziek zijn, waardoor de opvang niet meer gewenst is, stelt de vraagouder hiervan de gastouder op de hoogte. Deze melding dient te worden gedaan uiterlijk om 8.00 uur op de dag waarop de opvang van de kinderen door de gastouder gewenst is.
 4. De gastouder wordt doorbetaald bij ziekte van het kind/de kinderen tenzij anders afgesproken en opgenomen in de overeenkomst tussen gastouder en vraagouder.