Gastouders

Om gastouder te worden is het in de eerste plaats belangrijk dat u affiniteit met kinderen hebt en voldoende tijd en ruimte heeft om een kind veilig op te vangen. Het maakt niet uit of u alleenstaand bent of samenwonend, met of zonder kinderen, getrouwd of ongetrouwd. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen per dag opvangen in de leeftijd t/m 12 jaar, dit is inclusief eigen kinderen tot 10 jaar.

Per 1 januari 2010 is hier bijgekomen dat gastouders in het bezit moeten zijn van een relevant diploma. Mogelijk heeft u al een diploma dat voldoet aan de eisen maar wanneer dit niet het geval is zult u eerst een opleiding moeten volgen. Meer informatie hierover kunt u op deze pagina terugvinden.

Selectie
Bandita selecteert gastouders onder andere aan de hand van hun ervaring, leefstijl en motivatie. Aan de hand van een aantal punten probeert de bemiddelingsmedewerker een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gastouder. Hierbij wordt onder andere gelet op de volgende criteria:

Algemene criteria
Relatie gastouder / vraagouder
Relatie gastouder / gastouderbureau
Gezin en omgeving van de gastouder

Opleidingen
Gastouders kunnen zich aanmelden indien zij in bezit zijn van een geldige diploma.

Aantal kinderen
De regels omtrent het aantal op te vangen kinderen zijn;

Totaal aantal kinderen dat opgevangen mag worden, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Maximaal 6

Totaal aantal kinderen onder de vier, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Maximaal 5

Totaal aantal kinderen van 0 en 1 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Maximaal 4

Totaal aantal kinderen van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd. Maximaal 2

Wanneer de gastouder 3 of meer kinderen per dag opvangt (inclusief eigen kinderen) is het verplicht om een achterwacht te hebben. De achterwacht dient telefonisch bereikbaar te zijn en in geval van calamiteiten binnen 15 minuten op de opvanglocatie kunnen zijn. De gegevens van de achterwacht worden opgenomen in het contract tussen vraagouder en gastouder. De gastouder draagt er zorg voor dat de gegevens van de achterwacht in het bezit zijn van het gastouderbureau.

Aanmeldingsprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier neemt Bandita contact met u op voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of u en uw omgeving voldoen aan de eisen die het gastouderbureau daaraan stelt. Deze eisen staan vermeld in ons pedagogisch beleid. Wanneer u als gastouder kinderen op wil vangen moet u het bezit zijn van de volgende stukken:

  • Verklaring omtrent gedrag (VOG) en wanneer de opvang in de woning van de gastouder plaatsvindt dient er tevens een VOG van de huisgeno(o)t(en) van 18 jaar en ouder overlegt te worden
  • geldig diploma voor gastouderschap
  • een EHBO-certificaat aan kinderen van het RodeKruis, NedCert of Nikta
  • een geldig legitimatiebewijs

Daarnaast is een (zakelijke) WA-verzekering verplicht. We willen graag een kopie van de polis hebben. Wanneer er een koppeling met een vraagouder tot stand is gekomen wordt er een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken of de opvanglocatie voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan beveiligde stopcontacten en weggeborgen schoonmaakmiddelen.

Wanneer alle stukken in het bezit zijn van Bandita wordt er een aanvraag gedaan bij de GGD of de gemeente waar de opvang plaats zal vinden voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Als de aanvraag in orde is zal een inspecteur van de GGD (onaangekondigd) een inspectie uitvoeren op de opvanglocatie. Wanneer de GGD een positief advies geeft wordt de gastouder opgenomen in het landelijk register. U kunt pas kinderen opvangen wanneer u staat geregistreerd in het landelijk register!

Cursusaanbod
Bandita vindt het belangrijk dat gastouders signalen van kindermishandeling kunnen herkennen en weten hoe zij moeten handelen, daarom wordt alle gastouders de mogelijkheid gegeven om een cursus met betrekking tot de meldcode kindermishandeling te volgen. Daarnaast is het ook mogelijk om andere cursussen te volgen in overleg met het gastouderbureau.

Gastouder als ZZP’er
Ook al wilt u ondernemer zijn, dan is het nog de vraag of u ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De wet stelt bepaalde eisen aan ondernemers om hieraan te voldoen. De Belastingdienst bepaalt of u aan deze eisen voldoet. Pas wanneer u aan de eisen voldoet kunt u gebruik maken van de speciale ondernemersregelingen.

Lees verder